Skip to content
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
1
De Vereniging Wieringer Museum Jan Lont sluit overeenkomsten af met personen/instellingen die tegen betaling van een nader vast te stellen bedrag kunstwerken lenen (en noemt hen: deelnemers).

LENEN EN INLEVEREN VAN KUNSTWERKEN
2
De leenperiode bedraagt per kunstwerk maximaal zes maanden: de Vereniging behoudt zich het recht voor om een kunstwerk binnen de leenperiode terug te vragen, echter niet eerder dan 14 dagen na aanzegging daartoe, indien de kunstenaar de Vereniging daarom verzoekt (uiteraard in overleg met de deelnemer). Als het kunstwerk niet gereserveerd is door een deelnemer kan de uitleenperiode met een half jaar worden verlengd.

3
Bij tussentijds beëindigen van de leenperiode is de deelnemer of diens rechtsopvolger verplicht de geleende kunstwerken onverwijld aan de Vereniging terug te geven. Het teveel betaalde wordt gerestitueerd.

4
De Vereniging stelt nadere normen betreffende het aantal kunstwerken dat een deelnemer kan lenen.

5
De deelnemer dient zelf het transport van het kunstwerk van en naar de Vereniging te verzorgen, waarbij hij/zij zich verplicht de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.

6
Geleende kunstwerken mogen niet op een vochtige plaats of in directe nabijheid van een warmtebron bewaard worden; tevens dienen ze door de deelnemer beschermd te worden tegen zonlicht.

7
Reproduceren, kopiëren en tentoonstellen van geleende kunstwerken is niet toegestaan, behoudens met schriftelijke toestemming van de Vereniging.

BETALING
8
Bij het afsluiten van de overeenkomst geeft de deelnemer een volmacht aan de Vereniging Wieringer Museum Jan Lont tot automatische incasso van het halfjaarlijkse leenbedrag en voor vergoeding in geval van beschadiging, vermissing of tenietgaan van het kunstwerk. Deze volmacht komt te vervallen bij het beëindigen van de overeenkomst en na inlevering van het kunstwerk.

9
De deelnemer is aansprakelijk voor schade die door eigen toedoen aan het geleende kunstwerk is ontstaan tijdens de leenperiode. (Schade toegebracht door deelnemer of diens huisgenoten wordt door de meeste W.A.-verzekeringen niet gedekt.)

AANSPRAKELIJKHEID
10
Bij beschadiging, vermissing of het tenietgaan van het geleende kunstwerk dient de deelnemer onmiddellijk door een aangetekend schrijven de Vereniging daarvan op de hoogte te stellen.

11
Alle kosten, hoe ook genaamd, welke de Vereniging maakt of moet maken uit dit reglement voortkomend en aan de deelnemer te wijten, zijn voor rekening van de deelnemer.

12
De deelnemer is verplicht de Vereniging onmiddellijk op de hoogte te stellen van een eventuele beslaglegging op deelnemers roerende of onroerende zaken of op de geleende kunstwerken; van zijn faillissement, zijn aanvraag om surseance van betaling dan wel ondercuratelestelling, of zijn voornemen om Nederland te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst. De Vereniging heeft, in geval zich één of meer van bovengemelde omstandigheden voordoen, het recht onmiddellijke teruggave van geleende kunstwerken te eisen.

13
De Vereniging behoudt zich het recht voor het uitlenen van een kunstwerk te weigeren indien de deelnemer eerder in gebreke is gebleven bij het inleveren van een geleend kunstwerk (zie ook artikel 8 en 9 hierboven).

DIVERSEN
14
De deelnemer is verplicht de Vereniging van adreswijzigingen in kennis te stellen.

15
Door ondertekening van het uitleenformulier verklaart de deelnemer zich met de bepalingen van dit reglement te verenigen.

16
Inhoudelijke wijzigingen die in dit reglement worden aangebracht, zullen aan alle deelnemers worden toegestuurd.

Download Algemene voorwaarden in PDF

Openingstijden

Museum
Vanaf 1 mei 2024 open van 13.00 uur tot 17.00 uur op:
Vrijdag, Zaterdag en Zondag.
Entree:
€ 6,00 p.p. 
Museumkaart

Kinderen t/m 12 jaar gratis entree

Kunstuitleen
Vanaf 1 augustus is het lenen en inleveren van kunstwerken uitsluitend mogelijk:
1. Op maandagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur
2. Na telefonische afspraak met:
Tineke Montsma T 0613381038

Activiteiten bij Museum Jan Lont